ANBI

Gegevens ANBI en giften

gegevens worden nog bijgewerkt de komende weken

Statutaire naam: Christenunie Tiel e.o.
RSIN: 816801745
KvK-nummer: 11057292

Post- en bezoekadres

info@tiel.christenunie.nl

ChristenUnie Tiel e.o. heeft een ANBI-status. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling) is fiscaal aftrekbaar. Uw giften en contributie kunt u overmaken op rek.  40.41.29.382
t.n.v. ChristenUnie Tiel e.o. te Tiel.

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter : Bert van Loon

Penningmeester : Aart Schelling

Secretaris : Esther Sloot

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

financieel jaaroverzicht christenunie Tiel-Geldermalsen-Buren 2014
1-1-2014 bank  €    7.102,26
Inkomsten Ledenbijdrage  €                 741,20
Bijdrage fractie  €                 685,00
Ledenwerfactie  €                   35,00
Giften    €                   25,00
Totaal    €             1.486,20
Uitgaven Secretariaat  €                          -  
Bankkosten  €                 136,40
ALV   €                   25,56
Gourmet prezzent  €                   91,51
Alcoholdebat  €                 220,34
Verkiezing gemeentelijk  €             2.482,36
CU Uitje  €                 567,20
Cursussen  €                 144,80
Giften en presentjes    €                   91,43
Totaal    €             3.759,60
Verschil vermogen  €    2.273,40-
31-12-2014 bank  €    4.828,86
Begroting Christenunie Tiel-Geldermalsen-Buren 2015
Inkomsten Ledenbijdrage  €                 750,00
Bijdrage fractie    €                 600,00
Totaal  €             1.350,00
Uitgaven Secretariaat  €                   25,00
Bankkosten  €                 140,00
ALV   €                   50,00
Cursussen  €                 350,00
Provinciale verkiezingen  €                 100,00
Giften en presentjes    €                 100,00
Totaal  €                 765,00
Toename Vermogen  €             585,00

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

geen giften ontvangen hoger dan 4500 euro

Facebook